Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Opracowywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Firma Lacerta Analizy Środowiskowe wykonuje Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty Oddziaływania Inwestycji na Środowisko, które pozwalają przewidzieć i wyeliminować ewentualne negatywne skutki inwestycji oraz przyspieszają procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.
  • Przygotowujemy zarówno Raporty dla przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, jak również dla tych planowanych na obszarach  Natura 2000.
  • Dokumentacje przez nas opracowywane spełniają wymagania stawiane przez Urzędy, w tym Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i do opracowania każdego dokumentu włączamy najlepszych ekspertów niezbędnych do wykonania określonych analiz środowiskowych.

Sporządzamy stosowną dokumentację i prowadzimy cały proces uzgodnień aż do momentu uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia / raportu OOŚ

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy traktować jako najważniejszy dokument w procesie uzyskiwania decyzji następczych jak pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia wodnoprawnego, gdyż na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia / raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko uzgadniane są dalsze dokumenty inwestycyjne. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla konkretnego przedsięwzięcia i w przypadku znaczących zmian projektowych czy technologicznych na dalszym etapie niezbędne jest uzyskanie nowej decyzji.

Jakie inwestycje wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa:

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jest obligatoryjne,
2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jest stwierdzane przez organ prowadzący postępowanie,
3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Dodatkowo, dla inwestycji zlokalizowanych na terenie/w pobliżu obszarów Natura 2000, a nie ujętych w ww. Rozporządzeniu  może zostać nałożona konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar / obszary Natura 2000.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.