Ekspertyzy i nadzory przyrodnicze

Firma Lacerta wykonuje inwentaryzacje, opracowania przyrodnicze oraz nadzór i monitoring przed i porealizacyjny w zakresie:

 • siedlisk NATURA 2000,
 • gatunków ptaków chronionych w ramach sieci NATURA 2000 jak również pozostałych gatunków ptaków,
 • inwentaryzacji ornitologicznych/chiropterologicznych budynków,
 • gatunków roślin i grzybów,
 • bezkręgowców,
 • ichtiofauny,
 • herpetofauny,
 • ssaków naziemnych,
 • nietoperzy.

Dodatkowo wykonujemy Inwentaryzacje dendrologiczne zawierające spis gatunków i określenie ogólnej kondycji dendroflory, pomiary drzew na potrzeby uzyskania decyzji na wycinkę oraz ekspertyzy denrologiczne wraz z działaniami zabezpieczającymi drzewa.

Kiedy niezbędna jest ekspertyza przyrodnicza:

Ekspertyzy przyrodnicze mogą być niezbędne w momencie przygotowywania:

 • Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia / Raportu OOŚ czy Raportu Natura 2000,
 • Waloryzacji terenu na potrzeby planowania inwestycji,
 • Wniosku o wycinkę drzew i krzewów,
 • Termomodernizacji budynków,
 • Planów rolnośrodowiskowych (ekspertyza botaniczna / ornitologiczna)
 • Kontroli stanu siedlisk przyrodniczych.

Cel prowadzenia nadzoru przyrodniczego:

Nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji inwestycji zapewnia bezpieczne wykonanie zaplanowanych przez Inwestora prac z zachowaniem wymogów zawartych w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, jak i ogólnych wymogów ochrony środowiska, określonych w poszczególnych aktach prawnych. Właściwie prowadzony nadzór minimalizuje negatywny wpływ Inwestycji na środowisko oraz zapewnia sprawne wykonanie prac realizacyjnych (chroni przed wystąpieniem opóźnień wynikających z konieczności wstrzymania prac np. z powodu braku odpowiedniej decyzji na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych).

Etapy prowadzenia nadzoru przyrodniczego:

 1. Rozpoznanie zakresu nadzoru przyrodniczego,
 2. Przydzielenie specjalistów z konkretnych dziedzin,
 3. Złożenie odpowiednich wniosków do RDOŚ,
 4. Przeszkolenie wykonawców prac w zakresie działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia,
 5. Jeśli istnieje taka potrzeba – zabezpieczenie terenu prac (np. oznaczenie miejsc chronionych gatunków roślin / posadowienie tymczasowego ogrodzenia w trakcie migracji płazów),
 6. Prowadzenie nadzoru przyrodniczego po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń,
 7. Wykonanie sprawozdania z nadzoru i jego złożenie do właściwego RDOŚ.

Dlaczego prowadzi się monitoring porealizacyjny:

Potrzeba prowadzenia monitoringu porealizacyjnego może wynikać zarówno z charakteru przedsięwzięcia, jak i jego lokalizacji. Stwierdzenie obowiązku i zakresu prowadzenia monitoringu zawiera się w Decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach. Koszt prowadzenia monitoringu jest uzależniony m.in. od obszaru prowadzenia prac, elementów środowiska, okresu prowadzenia badań oraz konieczności montowania/stosowania specjalistycznego sprzętu. Celem badań porealizacyjnych jest weryfikacja prognoz odnośnie możliwego oddziaływania na dany element (zespół elementów) środowiska przyrodniczego.

Sposób i terminy prowadzenia monitoringu zależą przede wszystkim od elementu środowiska, dla którego ma być prowadzony. Kontrole stanu siedlisk, roślin i grzybów polegają przede wszystkim na obserwacjach w okresie wegetacyjnym.

Monitoring ornitofauny prowadzony jest, w zależności od konieczności – w okresie lęgowym lub całorocznie.

Monitoring przejść dla płazów / małych zwierząt polega na prowadzeniu bezpośredniech obserwacjei płazów w okresie migracji i rozrodu, dobrym rozwiązaniem jest także zamontowanie kuwet z tuszem i płachty papieru. Monitorowanie poziomu hałasu przy nowo-powstałych / przebudowanych drogach polega na pomiarach za pomocą specjalistycznego sprzętu w newralgicznych miejscach przy zabudowie chronionej akustycznie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.